Regulamin sklepu internetowego

§1

Postanowienia ogólne; strony transakcji; przedmiot transakcji

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów przez Sprzedawcę w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem  e-medicalmarket.pl
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Sprzedawca – Medical Market Sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie (62-081) ul. Kościelna 26, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000592078, REGON: 363237985, NIP: 9721259595
  2. Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy, prowadzony pod adresem internetowym www  e-medicalmarket.pl
  3. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą
  5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;
  6. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
  7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży oferowanych przez Sprzedawcę towarów zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
  1. adres pocztowy: Plac Chopina 12, 64-300 Nowy Tomyśl, Polska
  2. numer telefonu i/lub faksu: tel.: +48600690207; fax: +48 624 35 16
  3. adres poczty elektronicznej: sklep@e-medicalmarket.pl
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
  1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. przeglądarka internetowa: Mozilla FireFox 30.x lub nowsza, Google Chrome 35.x lub nowsza, Microsoft Internet Explorer 10.0 lub nowsza.

 

 1. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w  polskich złotych (zł). W przypadku braku ceny przy danym asortymencie, klient korzysta z zapytania o cenę wybierając opcję „Zapytaj o cenę”. Następnie należy postępować zgodnie z dalszymi wskazówkami.
 2. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 5. Sprzedający oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem Sklepu towary posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
 6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie Sklepu pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie Sklepu, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Klient ma następujące możliwości:
  1. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
  2. anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za niedostępny w Sklepie towar, Sklep zwróci Klientowi należność zgodnie z procedurą opisaną w 6 „Zwrot należności Klientom. Nadpłaty"

11.Do złożenia zamówienia w Sklepie wymagana jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

 

§2

Transakcja

 1. Zamówienia w Sklepie można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach internetowych Sklepu.
 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając towar i dodaje go do "KOSZYKA". Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie za pomocą dostępnego formularza zamówienia, wybierając następnie na stronie internetowej Sklepu przycisk „Przejdź do potwierdzenia”. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany o danych Sprzedawcy o łącznej cenie za wybrany towar i kosztach dostawy, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. W następnym etapie klient jest informowany o „Podsumowaniu Zamówienia”, które potwierdza przyciskiem „Zamówienia z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Złożenie zamówienia, stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 6. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na Trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 7. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją zgodę.

§3

Konto Klienta

 

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności, akceptując ich treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.
 6. Usługa elektroniczna Konto Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta Klienta (rezygnacji z Konta Klienta) poprzez zakładkę „Twoje konto” po zalogowaniu lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@e-medicalmarket.pl lub też pisemnie na adres Sprzedawcy.

§4

Płatność

 1. Klient jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną o koszty dostawy.
 2. W Sklepie istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
  1. płatność przy odbiorze.
  2. przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep .
 3. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności określonej w ust. 2 lit a) procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, z kolei w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności określonej w ust. 2 lit b) realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, a w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.
 4. W przypadku wybrania przez Klienta formy płatności określonej w ust. 2 lit b), za zamówienie należy zapłacić w najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia (dotyczy wyłącznie przelewu bankowego).

 

§5

Dostawa

 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli miałoby nastąpić odstępstwo od tej zasady, będzie ono wyraźnie zaznaczone na stronie Sklepu.
 2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na adres wskazany w formularzu zamówienia
 5. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez link znajdujący się w e-mailu potwierdzającym zamówienie
 6. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny.
 7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w § 8 niniejszego regulaminu pt. „Reklamacje i zwroty”.

 

§5

Zwrot należności Klientom. Nadpłaty

 

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych.
 2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków wykonywany jest na kartę, którą Klient dokonał płatności. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto bankowe wskazane przez klient po uprzednim złożeniu dyspozycji na adres e-mail sklepu. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.
 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych.

 

§6

Odstąpienie od umowy

Informacje o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy zawarte są na stronie Sklepu pod adresem  e-medicalmarket.pl

 

§7

Reklamacje i zwroty

 1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, w przypadku gdy została dołączona do towaru.
 2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień z tytułu rękojmi przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu wady towaru.
 3. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w terminie podanym w karcie gwarancyjnej dołączonej do zakupionego towaru, z zastrzeżeniem postanowień 10 ust. 2 Regulaminu. Reklamację prosimy składać na adres sklep@e-medicalmarket.pl. Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu: Kościelna 26; 62-081 Przeźmierowo
 4. W celu ułatwienia i przyspieszenia procesu reklamacji zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
  2. żądania Klienta;
  3. danych kontaktowych składającego reklamację.
 5. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem towaru reklamowanego do Sklepu (przesyłka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w 6 Regulaminu.

 

§8

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu pod adresem www  e-medicalmarket.pl

 

 

§9

Postanowienia dotyczące umów z Klientami niebędącymi Konsumentami.

 

 1. W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem odpowiedzialność kontraktowa Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, w tym z tytułu rękojmi za wady rzeczy, ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny za rzecz oraz kosztów jej wysyłki. Odpowiedzialność Sprzedawcy w powyższym zakresie nie obejmuje korzyści, które Klient niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do 1 miesiąca od dnia wydania towaru Kupującemu.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

§10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego przy wojewódzkich inspektorach, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1930 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania sądów określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356).
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1930 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną informację o pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 

§11

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie utwory dostępne w Sklepie, a w szczególności zdjęcia, grafika oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Sprzedawcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami..
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach oraz dacie, od której wejdą one w życie, poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie  e-medicalmarket.pl, informację wyświetlaną przy logowaniu do Konta Klienta, o którym mowa w § 3 Regulaminu, lub poprzez przesłanie jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres e-mail Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.).
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.e-medicalmarket.pl/webpage/regulamin.html oraz w wersji pisemnej w siedzibie Sprzedawcy pod adresem Kościelna 26;62-081 Przeźmierowo.