Polityka prywatności

 

 

  1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych, reguły ich zabezpieczania oraz wskazuje prawa, które przysługują Państwu jako użytkownikom Serwisu e-medicalmarket.pl w związku z udostępnieniem przez Państwa danych osobowych oraz korzystaniem z usług Serwisu.

1.2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Medical Market Sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie (62-081) przy ul. Kościelnej 26, NIP: 9721259595, REGON: 363237985, adres e-mail: sklep@e-medicalmarket.pl, tel.: +48 600690207 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora Użytkownika), dla której Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000592078.

1.3. Podane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L nr 119, str. 1, ze zm.), zw. dalej: „RODO”.

1.4. W celu zapewnienia Państwu właściwej ochrony danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem, Administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z przepisami RODO, mając na względzie charakter, zakres i cel przetwarzanych danych osobowych, jak również ryzyko związane z naruszeniem wolności lub praw osób fizycznych. Jednocześnie Administrator danych osobowych oświadcza, że mając na względzie nieustanny rozwój nowych technologii, podejmuje wszelkie działania służące zabezpieczeniu Państwa danych osobowych, w związku z ich przetwarzaniem.

  1. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Korzystanie przez Klientów/Państwa z usług Serwisu opiera się na zasadzie dobrowolności. Jednakże, niepodanie przez Państwa danych osobowych wskazanych na stronie internetowej Serwisu oraz w Regulaminie Serwisu, które są niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży (danych obowiązkowych), skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

2.2. Administrator danych osobowych przetwarza i gromadzi udostępnione przez Państwa dane osobowe na podstawie przepisu z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. po wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z usług Serwisu i realizacją umowy sprzedaży, jak również na podstawie przepisu z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu przyjęcia i realizacji usług związanych z dokonanym przez Państwa zakupem.

  1. CEL I ZAKRES GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. W każdym przypadku Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Administratora danych osobowych wyłącznie w celu realizacji sprzedaży danego zamówienia, jak również w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących przedmiotu sprzedaży albo dostawy.

3.2. Gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych niezbędnych do realizacji sprzedaży danego zamówienia polega na:                                              
a) zebraniu danych niezbędnych do rejestracji i założenia konta w Serwisie oraz logowaniu do konta;                                                                                                                                            
b) zebraniu danych niezbędnych do realizacji zamówień towaru, polegających na sprzedaży i dostarczeniu produktu do Klienta;     
c) zebraniu danych niezbędnych do rozpatrywania reklamacji, zwrotów oraz przyjmowania oświadczeń o odstąpieniu od umowy;                                                                                            
d) zebraniu danych niezbędnych do dochodzenia roszczeń związanych z realizacją sprzedaży danego zamówienia;                                                                                                           
e) zebraniu danych w celu opracowania analiz i statystyk związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz wymaganiami i potrzebami Użytkowników/Klientów.

3.3. Administrator danych osobowych mając na względzie cele wskazane w punkcie 3.2 będzie gromadził i przetwarzał Państwa następujące dane osobowe:                                                     
a) imię i nazwisko/nazwę firmy;                                                                               
b) adres zamieszkania, siedziby/adres do korespondencji (nazwa ulicy, numer domu, miejscowość, kod pocztowy);                                                                                                          
c) numer telefonu/adres e-mail;                                                                                           
d) adres, pod który ma zostać dostarczona przesyłka (nazwa ulicy, numer domu, miejscowość, kod pocztowy)                                                                                                                 
e) numer rachunku bankowego (w przypadku płatności elektronicznych).

3.4. Administrator danych osobowych może również przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu realizacji działań marketingowych i promocyjnych, jak również w celu otrzymywania przez Użytkowników informacji marketingowej i handlowej na wskazany adres e-mail wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika odrębnej zgody.

  1. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW W ZWIĄZKU Z GROMADZENIEM I PRZETWARZANIEM ICH DANYCH OSOBOWYCH

Każdy z Państwa jako użytkownik Serwisu ma prawo wystąpić do Administratora danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@e-medicalmarket.pl albo pismem doręczonym do siedziby Administratora danych na adres:

ul. Kościelna 26 
62-081 Przeźmierowo, z wnioskiem o:                                                    
a) potwierdzenie, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe (art. 15 RODO);           
b) sprostowanie dotyczących go danych osobowych (art. 16 RODO);                                 
c) usunięcie dotyczących go danych osobowych (art. 17 ust. 1 RODO, z uwzględnieniem wyjątków w art. 17 ust. 3 RODO);                                            
d) ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych (art. 18 RODO);                             
e) przygotowanie jego danych do przeniesienia (art. 20 RODO);                                         
f) wniesienie sprzeciwu (art. 21 ust. 2 RODO).

  1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć następujące podmioty:                   
a) pracownicy i współpracownicy Administratora danych osobowych, upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na jego polecenie;                                   
b) dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, takich jak podmioty świadczące usługi hostingu, administracji, utrzymania i zarządzania Serwisu oraz podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie (w związku z realizacją dostawy);                                                       
c) dostawcy usług prawnych i doradczych w związku z dochodzonymi roszczeniami związanymi z realizacją usług Serwisu;                                                                                                        
d) właściwe organy władzy albo osoby trzecie, na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności: jednostki organizacyjne policji i prokuratury, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

  1. POLITYKA COOKIES

6.1. W naszym Serwisie korzystamy z plików cookies (tzw. „ciasteczek”), którymi są dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Pliki cookies zawierają podstawowe informacje na temat nazwy strony internetowej, z której pochodzą, określony czas jego istnienia na komputerze Użytkownika oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie z Serwisem.

6.2. Pliki cookies nie służą identyfikacji Użytkowników. Na ich podstawie nie jest ustalana ich tożsamość. Dane, które są pozyskiwane

6.3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:                                                            
a)  dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych;                                                                                
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;                          
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;          
d) dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6.4. Pliki cookies wykorzystywane na stronie Serwisu:                                   
Twoja przeglądarka internetowa przechowuje pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku Twojego komputera. W plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika, na ich podstawie nie są przechowywane lub przetwarzane dane osobowe.

Nasz sklep przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu utrzymania sesji użytkownika po wejściu na stronę np. zachowanie zawartości koszyka

6.5. Mogą Państwo zablokować, usunąć albo dezaktywować pliki cookies za pomocą zmiany ustawień przeglądania na Państwa urządzeniu. Jednakże, wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Jednakże, wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Serwisie – z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie Serwisu e-medicalmarket.pl. Na stronie internetowej mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych, posiadających własną politykę prywatności. W związku z tym, Użytkownicy przechodząc na inną stronę internetową winni zapoznać się określoną tam polityką prywatności.